วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ปี 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ปี 2565
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 


2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

2.01 กฎ กคศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้น

2.02 ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561


3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

3.01 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 (1)

3.02 คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให่มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฯ 

3.03 คู่มือการประเมินวิทยฐานะ สายนิเทศการศึกษา ว 17-2552

3.04 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง

3.11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

3.12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

3.13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

3.14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา v12-2564

3.21 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ว PA

3.22 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(สพฐ.) ว PA

3.23 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(กศน.) ว PA

3.24 คู่มือการดำเนินการฯ ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา(สช.) ว PA


4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.01 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

4.02 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

4.03 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4.04 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น