วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545


2. ข้อมูลผู้บริหาร ปี 2565

 

3. หน้าที่และอำนาจ ปี 25651.โครงสร้าง ปี 2565
4. แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2565


7. ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 25656. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปี 2565

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ

กฎกระทรวง

ประกาศ

ระเบียบ
5. ข้อมูลการติดต่อ ปี 2565

8.ช่องทางการสอบถาม(Q&A) ปี 2565สร้างขึ้นด้วย Padlet

9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Network) ปี 2565

 


12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
10. แผนดำเนินงานประจำปี ปี 2565

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2565
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
16. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 256415. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565
14.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565